Sakte Men Sikkert, Oslo International Poetry Festival


As part of the programme for the Oslo International Poetry festival, Jana made a performance with 4 live hydrophone inputs from the river Akerselva that runs through the centre of Oslo. The river Akerselva was recently polluted with 6000 liters of clorine from the source of the river, and it erased all life in it.

Performance at 20.30, 14 November, on the riverside by the Norwegian Opera House.

Boom operators: Mia Aurora, Ingar, Alex and Vilde.

Find a blog entry about the event here:
http://soundscapes-soundscapes.blogspot.com/2011/12/5-desember-jana-winderen-ved-utlpet-av.html

Find more information about the Poetry festival here:
https://www.oslopoesi.no

Photo by Tore Stavlund

Text for the project in Norwegian:

Sakte men sikkert – Jana Winderen 2011

Akerselva, som renner gjennom Oslo, ble for ikke lenge siden forurenset av 6000 liter klor fra kommunens vannverk. Alt liv ble utryddet. Det vil ikke høres lyd fra levende vesener i elva på lang tid.

Ved å lytte med svært sensitive hydrofoner tenker jeg meg at man kan måle forurensningsnivåer i elva. Visse insekter kan overleve visse forurensingskilder, forskjellige typer insekter og andre virvelløse dyr har forskjellig toleranse for forurensning og de lager forskjellige lyder. Ved en organisk forurensningskilde, vil det være overflod av bakterier som vil forbruke oksygenet i elva. Først vil de mest sensitive virvelløse dyrene dø, så fisken, men også den mer tolerante fersvannsreka, mygg eller ulike iglearter. Hvis høye konsentrasjoner av uorganisk forurensning - som en stor mengde klor – blir helt ut i elva, vil alt liv dø umiddelbart.

Hvis et insekt med høy toleranse for forurensning er kilden til lydene du oftest hører, er forurensning en realitet, siden de andre som er mindre tolerante til denne typen forurensning vil være døde.

Ved å lytte til hele det akustiske miljøet i en bestemt elv, i dette tilfellet Akerselva som løper gjennom Oslo, kan du lytte til helsa og velbefinnendet til elva og dens innvånere. Ved å vende tilbake til en elv, innsjø eller havområde over tid, kan man også ta opptak av variasjonene i lydomiljøet på spesifikke steder, som igjen vil fortelle deg om livet og variasjonene i livet i dette spesielle området.

Lydforurensning er også et problem i elver og i havene, den fører til desorientering og kommunikasjonsproblemer ikke bare for havpattedyrene, men også for fiskeyngel og for selve fisken.

I 2010 deltok jeg i et prosjekt kalt Rivers ved AV-festivalen I Newcastle, der jeg fulgte elva Coquet fra kilden til munningen. I den konteksten ble jeg kjent med forskere som arbeidet med elvene i Northumberland og i Newcastle. De undersøker elveforholdene ved å måle forekomsten av spesielle arter insekter og kan derav si hvilke som dominerer som igjen vil opplyse om forurensningen av elva.

Forskjellige insekter lager forskjellige lyder, som jeg oppdaget for eksempel i elve- og innsjøopptak jeg gjorde i Russland i Kaliningrad-området i 2009. Og nylig i Götaelven som renner gjennom Gøteborg i Sverige.

Mine hydrofoner er så sensitive at de kan fange opp lyden av innsekter som beveger seg på vannoverflaten, eller de svært spinkle lydene som noen insekter og virvelløse dyr lager i vannet. Gjennom de siste seks årene har jeg tatt opp lydene av insekter og fisk i elver og hav, og har kommunisert opptakene til publikum gjennom konserter, installasjoner, publikasjoner i ulike formater, på film og gjennom radio eller gjennom å la forbipasserende lytte til elvene mens jeg er ute i felten.

Under konserten kommer jeg til å spille med et 4.1 flerkanals høytaleroppsett. Komposisjonen vil basere seg på opptakene jeg har gjort i Akerselva gjennom mange år, mikset med direkte lyd fra 4 hydrfoner I elva. Konserten vil strekke seg over 30-40 minutter over i mer fantasifulle/imaginative elementer, sammen med opptak av insekter og fisk fra andre steder i verden.